Projekt

Mål   

– Att utveckla och främja metoder och verktyg för att säkerställa adekvata bistånd så att brottsoffren känner till sina rättigheter och förfaranden när de når domstolen, från första kontakten med myndigheterna fram till slutet av det straffrättsliga förfarandet.
– Att stärka offrets ställning i processen genom utbyte av bästa praxis och expertis bland specialister från de olika länderna som deltar i projektet.

Resultat:

– Att förbättra kunskapsnivån för jurister och andra stödtjänstleverantörer för att tillhandahålla lämpligt stöd till brottsoffer.
– Att underlätta offrens tillgång till de rättigheter som följer av lag genom förbättrat tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete.

Målgrupp:

– Advokater, åklagare, domare, poliser.
– Justitieministeriet, advokatsamfund, statliga myndigheter, icke-statliga organisationer etc.
– Brottsoffren.

Projektets huvudsakliga aktiviteter:

– Förvaltning samt projektksamordning.
– Studier om de institutioner och organisationer som har kompetensen  att skydda brottsoffrets rättigheter med tillträde till rättsväsendet i Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige.
– Att utveckla en referensmekanism för offer för att kunna ge hjälp, skydd under rättsliga förfaranden och arbeta fram en broschyr med brottsoffrens rättigheter.
– Tvärvetenskapliga seminarier i Rumänien och Bulgarien.
– Spridningsaktiviteter (projektlanseringskonferens i Rumänien och Sverige, projektwebbplats, pressmeddelanden, slutprojektkonferens i Rumänien).