Проектът

Цели   

– Разработване и популяризиране на методи, инструменти, за да се осигури адекватно предоставяне на помощ и жертвите на престъпността да познават правата и процедурите, при досег със съдебната система, още от първия контакт с властите до края на съдебния процес .
-Утвърждаване на позицията на жертвата в рамките на процеса чрез обмен на добри практики и на експертиза между специалисти от страните, участващи в проекта.

Резултати

– Повишаване нивото на познания на правните специалисти, както и на други доставчици на услуги с цел осигуряване на подходяща подкрепа на жертвите на престъпления.
– Подобряване на достъпа на жертвите на престъпления до правата им чрез подобряване на мултидисциплинарното и трансгранично сътрудничество.

Целева група 

– Адвокати, прокурори, съдии, полицейски служители
-Министерство на правосъдието, адвокатски колегии, правителствени служби, неправителствени организации и др.
-Жертви на престъпления

Основни дейности на проекта

– Управление, координация на проекта
– Проучване на институциите и организациите, притежаващи компетенции за защита на правата на жертвите на престъпления, за предоставянето на помощ при достъп до съдебната система в Румъния, България, Германия, Швеция.
-Разработване на механизъм за насочване на жертвите с цел оказване на помощ, защита по време на съдебните процеси и разработване на брошура, предназначена за жертвите, относно техните права.
– Мултидисциплинарни семинари в Румъния и в България
– Дейности за разпространяване на резултатите (конференции за стартиране на проекта в Румъния и в Швеция, уебсайт на проекта, прес-съобщения, финална конференция   на проекта в Румъния).