Начална страница

Начална страница

(Справедливост за жертвите чрез засилване на защитата на правата и взаимодействие между заинтересованите страни) Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation се координира от Асоциация Pro Refugiu в Румъния (Asociația Pro Refugiu România) в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията в България, Съвета за превенция на престъпността на Долна Саксония в Германия, Скандинавските адвокати по правата на човека в Швеция, Националния съюз на адвокатските колегии в Румъния. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма „Правосъдие” , за период от 24 месеца, считано от 1 септември 2017 до 31 август 2019 г.

Резултати:

– Повишаване нивото на познания на правните специалисти, както и на други доставчици на услуги за помощ, с цел осигуряване на подходяща подкрепа на жертвите на престъпления.
– Подобряване на достъпа на жертвите на престъпления до права чрез подобряване на мултидисциплинарното и трансгранично сътрудничество.

Целева група:

– Адвокати, прокурори, съдии, полицейски служители
-Министерство на правосъдието, адвокатски колегии, правителствени агенции, неправителствени организации и др.
-Жертви на престъпления

Основни дейности на проекта

– Управление, координация на проекта
– Проучване на институциите и организациите, притежаващи компетенции за защита на правата на жертвите на престъпления, за предоставянето на помощ при достъп до съдебната система в Румъния, България, Германия, Швеция.
-Разработване на механизъм за насочване на жертвите с цел оказване на помощ, защита по време на съдебните процеси и разработване на брошура, предназначена за жертвите, относно техните права.
– Мултидисциплинарни семинари в Румъния и в България
– Дейности за разпространяване на резултатите (конференции за стартиране на проекта в Румъния и в Швеция, уебсайт на проекта, прес-съобщения, финална конференция   на проекта в Румъния).